ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរឡារីតា

LARRYTA CAR RENTAL-EXPRESSS

លេខឡាន

Car No.

ចេញដំណើរ

Depart

ទៅដល់

Arrival

ម៉ោងចេញ

D.P.T

ម៉ោងមកដល់

A.E.T

កំណត់សំគាល់

Remark

.

                                                                                                                                                                                                                                      

ក្រុមហ៊ុនឡារីតា សូមស្វាគមន៏ Welcome to Larryta Express ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអតិថិជនទាំងអស់ក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសុវត្តិភាព និង ជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយ។ ក្រុមហ៊ុនឡារីតា មិនទទួលរបស់បញ្ញើ រឺការយកតាមខ្លួននូវវត្ថុមួយចំនួនដូចជាៈ សាច់សត្វ សត្វរស់ ធូរេន ខ្នុរ គ្រឿងសមុទ្រ វត្ថុមានក្លិនឆ្អេះ ឆ្អាប និង​ ស្អុយឡើយ។ សូមអរគុណ!